REGULAMIN PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna, funkcjonująca pod nazwą „Terapia Mateusz Wysocki” (w skrócie Terapia Wysocki), działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • wpisu numer 000000213090 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajowa Izbę Fizjoterapeutów;
 • niniejszego regulaminu organizacyjnego;
 

I. Zakres zastosowania Regulaminu, pojęcia i postanowienia ogólne

 • Regulamin ma zastosowanie do wszystkich pacjentów, ich ewentualnych opiekunów oraz osób im towarzyszących. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi pacjent.
 1. Regulamin ma zastosowanie do pacjentów i wizyt realizowanych w gabinecie stacjonarnym, wizyt realizowanych w miejscu wezwania oraz pacjentów korzystających z konsultacji online.
 1. Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia/rezerwuje usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 1. Usługodawcą jest indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna Terapia Mateusz Wysocki reprezentowana przez fizjoterapeutę mgr Mateusza Wysockiego, posiadającego pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty PWZf 1826, działającego w ramach firmy zarejestrowanej w CEDIG pod numerem NIP 5833261655.
 1. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 1. Z usług fizjoterapeutycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług fizjoterapeutycznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej  zgody przez ich prawnych opiekunów (dopuszcza się również zgodę ustną, która zostanie odnotowana w karcie badania w raz z danymi osobowymi opiekuna prawnego).

7. Usługodawca może odmówić wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

 1. Zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego); 
 2. Pacjent jest niepoczytalny, w stanie niepełnej świadomości, lub istnieją przesłanki mogące świadczyć o zaawansowanych problemach psychicznych, które wymagają konsultacji specjalisty zdrowia psychicznego;
 3. Zachowanie pacjenta wskazuje na to, że pacjent może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do w/w. 
 4. Zachowanie pacjenta w stosunku do usługodawcy jest obraźliwe, wulgarne, roszczeniowe lub w jakkolwiek inny sposób agresywne;
 5. Istnieją przesłanki, że pacjent potrzebuje natychmiastowej pomocy innego specjalisty lub problem, z którym zgłosił się pacjent wymaga dodatkowych badań / konsultacji lub wykracza poza zakres kompetencji usługodawcy;
 6. Pacjent uchyla się od płatności za usługę, posiada wobec Usługodawcy zaległości w zakresie płatności za poprzednie usługi;
 7. Pacjent więcej niż jeden raz nie przybył na wcześniej umówioną wizytę bez wyjaśnienia powodu nieobecności, lub jej nie odwołał przynajmniej 12 godzin przed ustalonym terminem;

II. Cele, zadania i świadczone usługi fizjoterapeutyczne

 1. Podstawowym celem praktyki fizjoterapeutycznej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących przywróceniu i poprawie sprawności ruchowej/fizycznej, zmniejszenia dolegliwości bólowych i poprawy jakości życia codziennego;

2. Do podstawowych zadań realizowanych w ramach praktyki fizjoterapeutycznej należą:

 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację;
 • opiniowanie o stanie sprawności fizycznej;

3. Zakres oferowanych usług oraz wykorzystywanych metod dostępny na stronie internetowej:

https://terapia-wysocki.pl/metody-pracy/

https://terapia-wysocki.pl/cennik/

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Miejsca udzielanych świadczeń dostępne są na stronie 

https://terapia-wysocki.pl/umow-wizyte/

 1. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta oraz innych miejscach uzgodnionych z pacjentem lub jego opiekunem prawnym.
 2. Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, przez stronę internetową przy użyciu formularza kontaktowego lub za pośrednictwem serwisu Znany Lekarz:

https://www.znanylekarz.pl/mateusz-wysocki/fizjoterapeuta-osteopata/gdansk?utm_id=350703&utm_source=widget-doctor-350703&utm_medium=button_calendar_floating_medium&utm_campaign=&utm_content=#highlight-calendar

 1. Przybycie pacjenta (usługobiorcy) na umówioną wcześniej usługę z intencją jej realizacji za pośrednictwem usługodawcy jest równoważne z wyrażeniem zgody pacjenta (usługobiorcy) na realizację tej usługi.
 1. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących zaproponowanego procesu usprawniania.
 1. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się:
 • informację dotyczącą stosowanych technik fizjoterapeutycznych,
 • adekwatne techniki fizjoterapeutyczne,
 • pomoce i sprzęt fizjoterapeutyczny.
 1. Ilość wizyt/konsultacji ustalana jest w zależności od potrzeb pacjenta.
 1. Średni czas jednej wizyty wynosi 50 minut, jednak w zależności od potrzeb pacjenta może on zostać skrócony lub nieznacznie wydłużony. 
 1. W związku z tym pacjenci wyrażają zgodę na to, że mogą zostać przyjęci z 5-10 minutowym opóźnieniem w stosunku do planowanej godziny wizyty i nie będą zgłaszali roszczeń z tego tytułu.
 1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Terapia Mateusz Wysocki nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt usług fizjoterapeutycznych. W związku z powyższym, pacjent nie będzie wykazywał ewentualnych roszczeń w stosunku do usługodawcy w przypadku braku efektów wykonanych usług, o ile brak efektów nie będzie wynikał z rażącego niedbalstwa ze strony usługodawcy.
 1. Usługodawca ze swojej strony zapewnia realizację usług zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, oraz deklaruje pozostanie w ciągłym kontakcie z pacjentem w przypadku braku efektów terapeutycznych, aby wspomóc pacjenta w dalszym procesie leczenia poprzez skierowanie do odpowiednich specjalistów, polecając wykonanie uzupełniających badań, udzielanie porad odnośnie dalszego funkcjonowania czy powrót do realizacji usług dla danego pacjenta gdy będą ku temu przesłanki i możliwości. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi fizjoterapeutyczne – oraz efekty tychże usług – udzielonych na skutek podania przez pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

IV. Wysokość opłat za świadczone usługi fizjoterapeutyczne

 1. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.terapia-wysocki.pl/cennik
 1. Płatności dokonuje się bezpośrednio podczas każdej wizyty za pomocą gotówki, karty, blik lub przelewu;

V. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji fizjoterapeutycznej

 1. Usługodawca podczas pierwszej wizyty w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Usługobiorca(Pacjent) tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia diagnozy funkcjonalnej wraz z odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
 1. Pacjent zobowiązany jest potwierdzić lub odwołać umówioną wizytę odpowiadając na wiadomość e-mail wysłaną przez serwis ZnanyLekarz.pl. Istnieje również możliwość potwierdzenia lub odwołania wizyty poprzez wysłanie wiadomości sms na nr tel 601 474 522
 1. Pacjent stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki pacjent się spóźnił.
 1. Usługodawca może odmówić realizacji usług w przyszłości, jeżeli Pacjent: 
 • Nie przybył na wcześniej umówioną i potwierdzoną wizytę bez wcześniejszego podania przyczyny;
 • Pacjent umówił wizytę, ale jej nie potwierdził i nie odwołał, przez co zablokował miejsce dla innych potrzebujacych pacjentów; 
 • Informacja o odwołaniu/przełożeniu wizyty nie została przekazana Usługodawcy na co najmniej 12 godzin przed terminem realizacji;
 • Wizyta została odwołana „w ostatniej chwili” (mniej niż 12 godzin od umówionego terminu realizacji) przez serwis ZnanyLekarz.pl
 • W powyższych przypadkach, jeżeli Pacjent będzie chciał skorzystać z kolejnej usługi w przyszłości, Usługodawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Pacjenta kosztami wizyty, która się nie odbyła, a która nie została w należyty sposób przełożona / odwołana.

VI. Obowiązki Usługodawcy

 1. Pacjent ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, wyników badania i terapii fizjoterapeutycznej w myśl pkt. VI. 3 niniejszego regulaminu.
 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 1. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), oraz z dokumentacją Poradni.
 1. Dane przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego lub podczas rejestracji przez serwis ZnanyLekarz.pl lub podczas rezerwacji terminu drogą telefoniczną przetwarzane są w zgodzie z pkt. VI. 3 Regulaminu oraz podawane są dobrowolnie.
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Usługodawca nie pobiera od pacjenta żadnych opłat.

VII. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI PRZEKAZYWANYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH PACJENTA

Niniejszym oświadczam, że:

a) przystępując do zabiegu / korzystając z usługi, deklaruje, że wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu zdrowotnego, przeprowadzonego przez fizjoterapeutę są zgodne z posiadanym przeze mnie stanem wiedzy oraz rzetelne.

b) nie doszło do zatajenia przeze mnie informacji o znanych mi chorobach, na które cierpię bądź mogę cierpieć, a także iż poinformowałem/am o przyjmowanych przeze mnie lekach stałych i doraźnych oraz suplementach diety.

c) zapoznałem/am się z konsekwencjami zdrowotnymi/brakiem efektów leczenia fizjoterapeutycznego, wiążącymi się z nieprzestrzeganiem zaleceń lub stosowaniem ich w innym niż ustalony przedział czasowy i zobowiązuję się do ich realizowania.

d) zostałem/am poinformowany/a o możliwości zadawania pytań i dyskusji.

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie fizjoterapeutyczne w Terapia Mateusz Wysocki.  Jednocześnie oświadczam, że udzieliłem wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Pacjent jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług. Skorzystanie z usługi fizjoterapeutycznej oferowanej przez Terapia Mateusz Wysocki jednoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu;
 1. Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług praktyki fizjoterapeutycznej.
 1. Każdy pacjent ma dostęp do zapoznania się z regulaminem na stronie: oraz w praktyce fizjoterapeutycznej.
 1. Terapia Mateusz Wysocki zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi.
 1. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.