REGULAMIN PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna, funkcjonująca pod nazwami – zamiennie „Mateusz Wysocki – Osteopatia i Fizjoterapia” oraz „Terapia Mateusz Wysocki”  (w skrócie „Terapia Wysocki”) działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • wpisu numer 000000213090 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajowa Izbę Fizjoterapeutów;
 • niniejszego regulaminu organizacyjnego;

I. Zakres zastosowania Regulaminu, pojęcia i postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich pacjentów, ich ewentualnych opiekunów oraz osób im towarzyszących. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi pacjent.
 2. Regulamin ma zastosowanie do pacjentów i wizyt realizowanych w gabinecie stacjonarnym, wizyt realizowanych w miejscu wezwania oraz pacjentów korzystających z konsultacji online.
 1. Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia/rezerwuje usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 1. Usługodawcą jest indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna Terapia Mateusz Wysocki reprezentowana przez fizjoterapeutę mgr Mateusza Wysockiego, posiadającego pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty PWZf 1826, działającego w ramach firmy zarejestrowanej w CEDIG pod numerem NIP 5833261655.
 1. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 1. Z usług fizjoterapeutycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług fizjoterapeutycznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej  zgody przez ich prawnych opiekunów (dopuszcza się również zgodę ustną, która zostanie odnotowana w karcie badania w raz z danymi osobowymi opiekuna prawnego).

7. Usługodawca może odmówić wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

 1. Zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego); 
 2. Pacjent jest niepoczytalny, w stanie niepełnej świadomości, lub istnieją przesłanki mogące świadczyć o zaawansowanych problemach psychicznych, które wymagają konsultacji specjalisty zdrowia psychicznego;
 3. Zachowanie pacjenta wskazuje na to, że pacjent może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do w/w. 
 4. Zachowanie pacjenta w stosunku do usługodawcy jest obraźliwe, wulgarne, roszczeniowe lub w jakkolwiek inny sposób agresywne;
 5. Istnieją przesłanki, że pacjent potrzebuje natychmiastowej pomocy innego specjalisty lub problem, z którym zgłosił się pacjent wymaga dodatkowych badań / konsultacji lub wykracza poza zakres kompetencji usługodawcy;
 6. Pacjent uchyla się od płatności za usługę, posiada wobec Usługodawcy zaległości w zakresie płatności za poprzednie usługi;
 7. Pacjent więcej niż jeden raz nie przybył na wcześniej umówioną wizytę bez wyjaśnienia powodu nieobecności, lub jej nie odwołał przynajmniej 12 godzin przed ustalonym terminem;

II. Cele, zadania i świadczone usługi fizjoterapeutyczne

 1. Podstawowym celem praktyki fizjoterapeutycznej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących przywróceniu i poprawie sprawności ruchowej/fizycznej, zmniejszenia dolegliwości bólowych i poprawy jakości życia codziennego;

2. Do podstawowych zadań realizowanych w ramach praktyki fizjoterapeutycznej należą:

 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację;
 • opiniowanie o stanie sprawności fizycznej;

3. Zakres oferowanych usług oraz wykorzystywanych metod dostępny na stronie internetowej:

https://terapia-wysocki.pl/metody-pracy/

https://terapia-wysocki.pl/cennik/

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Miejsca udzielanych świadczeń dostępne są na stronie 

https://terapia-wysocki.pl/umow-wizyte/

z zastrzeżeniem, że w lokalizacji Gdańsk – ul. Ujeścisko 18E/3 – udzielane są świadczenia z zakresu wybranych metod specjalnych fizjoterapii – głównie osteopatii / terapii osteopatycznej;, natomiast świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub mających ograniczone możliwości poruszania się (niemożność samodzielnego pokonania schodów) udzielane są wyłącznie w miejscu wezwania / warunkach domowych;

 1. Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, przez stronę internetową przy użyciu formularza kontaktowego lub za pośrednictwem serwisu Znany Lekarz:

https://www.znanylekarz.pl/mateusz-wysocki/fizjoterapeuta-osteopata/gdansk?utm_id=350703&utm_source=widget-doctor-350703&utm_medium=button_calendar_floating_medium&utm_campaign=&utm_content=#highlight-calendar

 1. Przybycie pacjenta (usługobiorcy) na umówioną wcześniej usługę z intencją jej realizacji za pośrednictwem usługodawcy jest równoważne z wyrażeniem zgody pacjenta (usługobiorcy) na realizację tej usługi. Dodatkowo pacjent może zostać poproszony o wyrażenie/potwierdzenie zgody na realizację usługi na piśmie. 
 1. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących zaproponowanego procesu usprawniania.
 1. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się:
 • informację dotyczącą stosowanych technik fizjoterapeutycznych,
 • adekwatne techniki fizjoterapeutyczne,
 • pomoce i sprzęt fizjoterapeutyczny.
 1. Ilość wizyt/konsultacji ustalana jest w zależności od potrzeb pacjenta.
 1. Średni czas jednej wizyty wynosi 50 minut, jednak w zależności od potrzeb pacjenta może on zostać skrócony lub nieznacznie wydłużony. 
 1. W związku z tym pacjenci wyrażają zgodę na to, że mogą zostać przyjęci z 5-10 minutowym opóźnieniem w stosunku do planowanej godziny wizyty i nie będą zgłaszali roszczeń z tego tytułu.
 1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Terapia Mateusz Wysocki nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt usług fizjoterapeutycznych. W związku z powyższym, pacjent nie będzie wykazywał ewentualnych roszczeń w stosunku do usługodawcy w przypadku braku efektów wykonanych usług, o ile brak efektów nie będzie wynikał z rażącego niedbalstwa ze strony usługodawcy.
 1. Usługodawca ze swojej strony zapewnia realizację usług zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, oraz deklaruje pozostanie w ciągłym kontakcie z pacjentem w przypadku braku efektów terapeutycznych, aby wspomóc pacjenta w dalszym procesie leczenia poprzez skierowanie do odpowiednich specjalistów, polecając wykonanie uzupełniających badań, udzielanie porad odnośnie dalszego funkcjonowania czy powrót do realizacji usług dla danego pacjenta gdy będą ku temu przesłanki i możliwości. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi fizjoterapeutyczne – oraz efekty tychże usług – udzielonych na skutek podania przez pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

IV. Wysokość opłat za świadczone usługi fizjoterapeutyczne

 1. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.terapia-wysocki.pl/cennik
 1. Płatności dokonuje się bezpośrednio podczas każdej wizyty za pomocą gotówki, karty, blik lub przelewu;

V. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji fizjoterapeutycznej

 1. Usługodawca podczas pierwszej wizyty w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Usługobiorca (Pacjent) tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia diagnozy funkcjonalnej wraz z odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
 1. Pacjent zobowiązany jest potwierdzić lub odwołać umówioną wizytę odpowiadając na wiadomość wysłaną przez serwis ZnanyLekarz.pl. Istnieje również możliwość potwierdzenia lub odwołania wizyty poprzez wysłanie wiadomości sms na nr tel 601 474 522
 1. Pacjent stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki pacjent się spóźnił.
 1. W przypadku opóźnienia powstałego ze strony usługodawcy, czas opóźnienia zostanie pacjentowi zrekompensowany;
 1. Usługodawca może odmówić realizacji usług w przyszłości / zablokować dostęp do rejestracji wizyt online przez portal ZnanyLekarz.pl, jeżeli Pacjent: 
 • Nie przybył na wcześniej umówioną i potwierdzoną wizytę bez wcześniejszego podania przyczyny;
 • Pacjent umówił wizytę, ale jej nie potwierdził i nie odwołał, przez co zablokował miejsce dla innych potrzebujacych pacjentów; 
 • Informacja o odwołaniu/przełożeniu wizyty nie została przekazana Usługodawcy na co najmniej 12 godzin przed terminem realizacji;
 • Wizyta została odwołana „w ostatniej chwili” (mniej niż 12 godzin od umówionego terminu realizacji) przez serwis ZnanyLekarz.pl
 • W powyższych przypadkach, jeżeli Pacjent będzie chciał skorzystać z kolejnej usługi w przyszłości, Usługodawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Pacjenta kosztami wizyty, która się nie odbyła, a która nie została w należyty sposób przełożona / odwołana lub zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty z góry za kolejny zarezerwowany termin. 
    • Opłata z góry potwierdzona jest fakturą imienną, którą pacjent dostaje od usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej;
    • W przypadku poprawnego odwołania wizyty – conajmniej 12 godzin przed terminem jej realizacji – opłata jest zwracana; 
    • W przypadku nieobecności lub niepoprawnego odwołania wizyty – mniej niż 12 godzin przed terminem jej realizacji – opłata zostaje zachowana na poczet wizyty, na którą pacjent nie przybył lub która została źle odwołana; 

VI. Obowiązki Usługodawcy

 1. Pacjent ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, wyników badania i terapii fizjoterapeutycznej w myśl pkt. VI. 3 niniejszego regulaminu.
 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 1. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz dokumentacją zabiegową; 
 1. Dane przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego lub podczas rejestracji przez serwis ZnanyLekarz.pl lub podczas rezerwacji terminu drogą telefoniczną przetwarzane są w zgodzie z pkt. VI. 3 Regulaminu oraz podawane są dobrowolnie.
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Usługodawca nie pobiera od pacjenta żadnych opłat.

VII. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI PRZEKAZYWANYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH PACJENTA

Niniejszym oświadczam, że:

a) przystępując do zabiegu / korzystając z usługi, deklaruje, że wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu zdrowotnego, przeprowadzonego przez fizjoterapeutę są zgodne z posiadanym przeze mnie stanem wiedzy oraz rzetelne; oraz że

b) nie doszło do zatajenia przeze mnie informacji o znanych mi chorobach, na które cierpię bądź mogę cierpieć, a także iż poinformowałem/am o przyjmowanych przeze mnie lekach stałych i doraźnych oraz suplementach diety; oraz że

c) zapoznałem/am się z konsekwencjami zdrowotnymi/brakiem efektów leczenia fizjoterapeutycznego, wiążącymi się z nieprzestrzeganiem zaleceń lub stosowaniem ich w innym niż ustalony przedział czasowy i zobowiązuję się do ich realizowania, oraz że

d) zostałem/am poinformowany/a o możliwości zadawania pytań i dyskusji.

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie fizjoterapeutyczne w Terapia Mateusz Wysocki.  Jednocześnie oświadczam, że udzieliłem wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Pacjent jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług. Skorzystanie z usługi fizjoterapeutycznej oferowanej przez Terapia Mateusz Wysocki jednoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu;
 1. Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług praktyki fizjoterapeutycznej.
 1. Każdy pacjent ma dostęp do zapoznania się z regulaminem na stronie https://terapia-wysocki.pl/regulamin/ oraz w praktyce fizjoterapeutycznej.
 1. Terapia Mateusz Wysocki zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi.
 1. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.